Page 6 - 2022_7_Sinif_Sinerji_Soru_Bankasi_Turkce
P. 6

KONU ÖZETİ

       1. Gerçek (Temel) Anlam    2. Mecaz Anlam      3. Terim Anlam      4. Çok Anlamlılık
       ► Bir sözcüğün akla ilk gelen  ► Bir sözcüğün gerçek anla- ► Bir sözcüğün herhangi bir  ► Dilimizde bir sözcüğün
       ve herkesçe bilinen anlamıdır. mından bütünüyle uzaklaşarak  bilim, sanat ya da meslek dalı  birbirinden farklı cümlelerde
        Kedi derin bir kuyuya düştü. kazandığı yeni anlama denir. ile ilgili özel kavramların kar- değişik anlamlarda kullanıl-
        Elinde ağır bir yük vardı.  Ali'yle uzun bir sohbet ettik. şılığı olarak kullanılmasıdır. masına çok anlamlılık denir.
        Boş kutuları odaya taşıdı.  Ağır sözleri ile beni üzdü.  Kafiye, öykü (edebiyat)  Pazardan elma ve erik aldı.
        Uzun bir çubuk buldum.   Temiz kalpli birine benziyor.  Penaltı, basket (spor)   (satın almak)
        Bu temiz odada kalabilirim.  Çok boş konuşmamalıyız.  Element, atom (kimya)  Bu bavul bu kadar eşyayı
                                                aldı. (sığmak)


                       6. Eş Anlamlı       7. Eş Sesli
          5. Yakın Anlam     (Anlamdaş) Sözcükler    (Sesteş) Sözcükler   8. Karşıt (Zıt) Sözcükler

       ► Eş anlamlı görünmelerine  ► Yazılış ve söylenişleri farklı  ► Yazılışları ve okunuşla- ► Anlamca birbirinin karşıtı
       rağmen aralarında az çok  fakat anlamları aynı olan söz- rı aynı, anlamları farklı olan  olan sözcüklere denir.
       anlam farkı bulunan sözcük- cüklere denir.     sözcüklerdir.        soğuk → sıcak
       lere yakın anlamlı sözcükler   Yarın çok önemli bir sınav   Yaz gelince bizlere mektup   ağlamak → gülmek
       denir.            var. (imtihan)      yaz.           genç → yaşlı
        Bu kadar fazla kırılacağını  Büyüklere saygı göstermek   Elinde bir demet gül ile bi-  vermek → almak
         bilemezdim. (alınacağını)   gerekir. (hürmet)   raz gül.         uzun → kısa
        Gözlerinden yaşlar süzülü-  Dolmuşta ihtiyara yer verdi.   Yüz gün boyunca her sabah   aşağı → yukarı
         yordu. (akıyordu)     (yaşlı)          yüz.           erken → geç


          9. Deyimler        10. İkileme      11. Somut Anlam      12. Soyut Anlam

       ► Genellikle gerçek anla- ► Anlatım gücünü artırmak,  ► Varlığını en az bir duyu or- ► Hiçbir duyu organıyla al-
       mından az çok ayrı, kendine  anlamı pekiştirmek (güçlen- ganımızla algılayabildiğimiz  gılayamadığımız veya ölçe-
       özgü bir anlam taşıyan ka- dirmek) amacıyla sözcüğün  veya ölçebildiğimiz sözcükle- mediğimiz sözcüklere soyut
       lıplaşmış söz öbeğine deyim  yinelenmesi veya birbirine  re denir.      anlam denir.
       denir. Gerçek anlam taşıyan  yakın ya da karşıt anlamlı iki   Çocuğun elinde kocaman bir   Duygularımıza engel olma-
       deyimler de vardır.    sözcüğün yan yana kullanıl-   ceviz vardı. (görme)   lıyız bazen.
        Ailesinin gözüne girmek için masına ikileme denir.  Bu sıralar havalar çok soğuk  Sizin cesaretinize hayranım
         çok çalışıyordu.     güzel güzel,        geçiyor. (dokunma)     gerçekten.
        Gelen hediyeyi görünce bu-  yalan yanlış,     Gürültüden dolayı yatama-  Annesine olan özlemi her
         run kıvırdı.       gece gündüz,        mıştık. (işitme)      gün artıyordu.
        O zavallı gencin ekmeğiyle   ufak tefek,     Güllerin kokusu her yeri sar-  Eşitlik için herkese adalet
         oynadılar.        ıvır zıvır         mıştı. (koklama)      gerekir.       SİNERJİ TÜRKÇE Soru Bankası            6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11